وزارت كشور ايران ، از ورود پدر و دختر كورد به وزارتخانه بدليل پوشيدن لباس كوردى جلوگيرى كرد

‎وزارت كشور ايران ، از ورود پدر و دختر كورد به وزارتخانه بدليل پوشيدن لباس كوردى جلوگيرى كرد

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در هفته گذشته و هنگام ثبت نام كسانى كه در انتخابات رياست جمهورى كه در خرداد ماه برگزار مي شود ، پدر و دختر ى كه با لباس كوردى براى ثبت نام و كانديد انتخابات رياست جمهورى به وزارت كشور ايران در تهران پايتخت اين كشور رفته بودند به دليل پوشيدن لباس كوردى از ورود انها جلوگيرى به عمل آمده بود.

لازم به ذكر است كه طبق قانون أساسي حكومت جمهورى اسلامى ايران هيچ موقع يك كورد و يا يك سنى مذهب نمى تواند به كرسي رياست جمهورى برسد.

طبق قانون أساسي، رئيس جمهور بايد شيعه دوازده امامى و بايد از رجال ( مردان ) باشند يعنى با اينكه نصف جمعيت ايران زنان هستند اما نمى توانند كانديد رياست جمهورى شوند. بغير از زنان ملت كورد و سنى مذهبها كه شامل كوردها، بلوچها و… با اينكه در جغرافياى كشور ايران هستند ولى هرگز نميتوانند براى رياست جمهورى انتخاب شوند يا پست وزارت داشته باشند. در نظام جمهورى اسلامى ايران به غير از ملت فارس ، ديگر مليتها و باورها احترامى نداشته و تنها براى ماندگارى در قدرت و در هنگام انتخابات همانند ابزارى به كار برده مي شوند و بعد از انتخابات بدون هيچ تعهدى به وعده هاى انتخاباتى در محروميت پيشين باقى مى مانند.
نگاه و ديدگاه قانون أساسي جمهورى اسلامى ايران ، در مورد حقوق بشر، بسيار عقب افتاده و هر روز حقوق انسانى ملتهاى كورد ، بلوچ و عرب نقض ميشوند .

جمعيت حقوق بشر كوردستان‎