اعتصاب زندانیان سیاسی کورد در زندان “رجایی شهر” کرج جهت حمایت از اعتصابیون شمال کوردستان

اعتصاب زندانیان سیاسی کورد در زندان “رجایی شهر” کرج جهت حمایت از اعتصابیون شمال کوردستان

طبق گزارش رسیده بهجمعیت حقوق بشر کوردستان، امروز چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ شمسی، زندانیان سیاسی کورد زندان رجایی شهر کرج، طی بیانیه ای پشتیبانی خود را از زندانیان اعتصاب کننده در شمال کوردستان که بر علیه انزوای تحمیل شدە بر “عبداله اوجالان” در زندان امرالی و همچنین اوضاع نامساعد زندان، فشار و شکنجه مسئولان زندان، بمدت ۵۷ روز است در اعتصاب بسر میبرند، اعلام داشته و خاطر نشان کردند که آنها نیز به جمع اعتصابیون پیوسته و از فردا بمدت ۲۴ ساعت اعتصاب غذا خواهند کرد.

“زانیــــــــار مرادی، لقمـــــــــان مرادی و سعید شیــــــــرزاد” اعلام کردند که دولت ترکیه مسئول جان زندانیان میباشد.

این زندانیان همچنین از سازمانهای حقوق بشری و جامعەی جهانی خواستند که بە فریاد اعتصابیون برسند قبل از اینکه جان خود را از دست بدهند.

در پایان بیانیه، این زندانیان سیاسی از مردم هر چهاربخش کوردستان و خارج خواستند که جهت پایان دادن به این وضعیت، فعالیتهای خود را گسترش دهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان