اعتصاب و تجمع بازاریان سنه در شرق کوردستان

بنا به گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، امروز چهارشنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۶، بازاریان، مغازه‌داران و کلیه‌ی پاساژهای خیابان فردوسی نسبت به ناکارامدی شهرداری در اداره معابر و عدم توان در حل مشکل ترافیک در معابر این شهر که موجب کاهش درامد اندک انان گردیده، و به مکانی برای امرار معاش قشر کم‌درامدتر یعنی دستفروشانی تبدیل شده  و معابر این خیابان از سوی دستفروشان خرید و فروش میگردد و بە مکانی برای کسب درامدی جهت رفع گرسنگی تبدیل گردیده که همین موضوع ترافیکی سنگین را در این خیابان به وجود آورده و مغازها و پاساژهای این بخش از شهر بدون مشتری ماندەاند.

این در حالی است که در پیگیریهای مغازه‌داران مبنی بر حل مشکل از سوی ارگانهای مسئول خصوصا شهرداری تا بحال هیچ راه حلی برای رفع این مشکل در نظر گرفته نشده است .

قابل ذکر است که با توجه به اینکه در استان سنه در شرق کوردستان امار بیکاری بسیار بالا بوده و دولت نیز بر این آمار ٱگاه است و مردم ناچارا به کارهایی چون دستفروشی ، کولبری و…. روی میاورند و ارگانهای دولتی نیز در جهت سیاست کلان حکومت، مردم را به فقر و تنگدستی و تکدیگری سوق میدهند که در نهایت بتوانند از این طریق مردم را به خود وابسته کنند، اما در حقیقت مشکل دستفروشان نیستند و بازاریان هم حق اعتراض خود را دارند ، مشکل سیستم حاکم و سیاستی است که حق زندگی شرافتمندانه را برای قشر کم درامد روا نمیداند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان