فراخوان حزب مناطق دموكراتيك براى حمايت از زندانيان اعتصابي

فراخوان حزب مناطق دموكراتيك براى حمايت از زندانيان اعتصابي

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان و به نقل از خبرگزارى فرات ، دفتر مركزى حزب مناطق دموكراتيك ( ب د پ) براى پشتيبانى از زندانيانى كه در زندانهاى تركيه در ٥٤ روز اين اعتصاب به سر مي برند ، فراخوانى منتشر كرد.
به نقل از گزارش ، حمايت (ب د پ) از زندانيان سياسي زندان شاكران كه دست به اعتصاب غذاى نامحدود زده اند ، همچنين إعلام نموده اند ، پس از ١٥ ژوئيه ( روز كودتاى نافرجام) وضعيت زندانها امنيتى شده ، فشار و شكنجه زندانيان به شدت افزايش يافته ، به شيوه اى كه به كرامت انسانى انها تعرض ميشود. حكومت ( آ،ك ،پ ) از زندانها براى سركوب زندانيان و مخالفان خود استفاده كرده و پس از كودتا فشارها بر زندانيان بيشتر و سعى بر شكستن كرامت انسانى و اراده ى زندانيان دارد

در ادامه ى فراخوان آمده : در مقابله و مخالفت با سياست شكستن كرامت انسانى و تلاش براى به تسليميت وادار كردن زندانيان سياسي در داخل وخارج از زندانها توسط دولت تركيه ، به مدت دو ماه كه زندانيان سياسي كورد و دوستان انها در وضعيت شديد امنيتى و اعتصاب غذا به سر مي برند و اين شيوه اى از مبارزه است كه ساليان متماديست زندانيان و سياستمداران كورد در باكور كوردستان در شرايط و دوره هاى مختلف صورت گرفته و اين شيوه از مبارزه ميراث ” مظلوم ” ها و “كمال “ها و دهها تن از زندانيان سياسي كه امروز دست به اعتصاب غذا زده و تصميم به فدا كردن جان خود گرفته اند ، انها با مخالفت خود با سياستهاى حكومت به قيمت جان خود پذيرفته و وظيفه خود را به انجام رسانده اند.

حزب مناطق دموكراتيك در ادامه فراخوان خود گفته اند : تا كنون به مدت ٥٤ روز است كه براى پايان دادن به انزوا بر رهبر ملت كورد ” عبدالله اوجالان” ، سياستمداران و زندانيان كورد در اعتصاب غذا به سر ميبرند و هر روزه دهها تن به اعتصابيون مي افزايند .
زندانيان زندان شاكران كه آغازگر اين اعتصاب بودند ، در شرايط خطرناكى هستند و خطر جان انها را تهديد ميكند.

در اين رابطه اگر خلق كورد و ديگر خلقهاى آزادي خواه جهان در مقابل سياستهاى قبيح ( آ، ك ، پ) مقابله نكنند ، نتيجه مطلوبى به دست نخواهد آمد. به همين دليل همه سازمانها بايد خود را موظف دانسته و همچنين همه نمايندگى هاى ما در همه شهرها بايد فعاليتهاى دموكراتيك و مؤثر را به انجام رسانند و اين فعاليتها تا رسيدن به أهداف و خواسته هاى دوستانمان در زندانها و شكستن اعتصاب انها ادامه يابد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان