اعتراض به قطع برق در مهاباد

طبق گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ، خاموشی و قطع برق چراغهای تیر برق در کوی هشت متری،اول شرقی کوچه “ماورانی”،در مهاباد ،اعتراضات مردمی را بهمراه داشته است.

اعتراض شهروندان کوی هشت متری به قطع و خاموشی تیرهای چراغ برق محل سکونتشان بوده و دراین خصوص اداره برق و شهرداری “مهاباد” در شرق كوردستان را خطاب قرار داده که با توجه به تولید برق در این منطقه،شهروندان بومی از داشتن آن محروم بوده و این در حالیست که برق را به سایر مناطق کشور منتقل میکنید.

در بحث انرژیهای طبیعی(آب و… ) و غیر طبیعی(برق و… )نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده به هر طریق ممکن شهروندان شرق کوردستان را از  نعمتهای طبیعی،حقیقی و حقوقی خویش محروم گرداند و یک نوع تبعیض انسانی را به اجرا بگذارد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان