زندانى سياسي كورد ايوب أسدى  به مدت شش سال در انتظار مرخصى درمانى به سر مي برد

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، أيوب أسدى زندانى سياسي  كورد در شرق كوردستان   کە بە زندان  كاشمر تبعێد شدە است،  مدت شش سال هست كه در انتظار مرخصى درمانى به سر مي برد. نامبرده از بيماريهاى” آسم” ، مشكل ” كليه” وكاهش بينايي چشم چپ در رنج بوده و از رسيدگى پزشكى لازم نیز در این طول  مدت  محروم شده است. مشكل بينايي و كليه هايش بعد از اعتصاب غذای سال پیش وی  بدتر شده به شكلى كه حتى نمى تواند درست ببيند.

به نقل از گزارش ، وى در هفته گذشته به علت بيمارى آسم به بيمارستان  کاشمر منتقل شد بود کە بدونە رسیدگی پژشکی بە زندان برگردانده شد.این در حالیست کە  ایوب  ٣ ماه پيش درخواست انتقال بە بیمارستان را بە مسئولین زندان ارائە دادە بود.

براى گرفتن مرخصى  درمانی  خانواده أسدى به دادگاه جمهوری اسلامی ایران در كامياران مراجعه ميكنند ، به انها ميگويند به دادگاه كاشمر مراجعه كنند ولى در انجا هم هيچ جوابى  نگرفتەاند.

یکی از نزدیکان  این خانوادە گفت کە سال گذشتە هنگام مراجعە خانوادە ایوب  بە زندان با انها گفتە بودند کە بايد هفت سال از حبس ایوب  بگذرد. و قبل از ان نیز بە انها گفتە بودند کە  يك پنجم از حبس وی  بگذرد مرخص مي گيرد.  اما با گذشت مدت حبس  ایوب و همچنین قول و قرارهای مسئولین زندان و دادگاەهای جمهوری اسلامی ایران  خانواده وی هنوز سرگردان میباشند. خانواده ایوب  فقط  خواستار مرخصى براى مداوای  وى هستند. پدر و مادرش نيز به دليل دورى از نامبرده دچار مشكل افسردگى  شده اند. در سە سال گذشتە پدر و مادرش به دليل كهولت سن  نتوانسته اند به ملاقات او بروند.

لازم به ذكر است ، أيوب أسدى  از سال ١٣٩٠ شمسي توسط سپاه پاسدارن در يكى از روستاهاى سنه بازداشت و به اتهام همكارى با يكى از احزاب مخالف كورد و محاربه محكوم  بە حبس شد.نامبرده در خرداد ماه سال ١٣٩٥ در اعتراض به زندانى ناعادلانه و عدم مرخصى به مدت ٢٩ روز دست به اعتصاب غذاى  زده بود.

خانوادە وی در این رابطە  گفتە اند کە نامبرده با هيچ  حزب و گروهى  وابسته  نبود   و با ماشين خود مشغول مسافركشي بوده است ، چند نَفَر از او ميخواهند كه انها را به مكانى ببرد كه در مسیر راە  همگى بازداشت ميشوند و او نيز به اتهام  ان چند نفر  محكوم ميشود.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان