احظار فعال کارگری اهل سنه در شرق کوردستان به اداره اماکن عمومی

احظار فعال کارگری اهل سنه در شرق کوردستان به اداره اماکن عمومی

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، ساعت ۹ صبح مورخه شنبه ۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ شمسی “خالد حسینی”،فعال کارگری شهر سنه در شرق کوردستان به اداره اماکن عمومی که یک نهاد امنیتی میباشد، احضار و پس از چند ساعت بازجویی،آزاد شد.

شایان ذکر است که خالد حسینی عضو کمیته هماهنگ کننده برای ایجاد تشکلهای کارگری میباشد که در مورخه پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۵،به اداره مذکور فراخوانده شده بود.

با توجه به وضعیت بیکاری و نبود کارخانه و کارگاههای تولیدی در شرق کوردستان، فعالین کارگری که در پی اعتراض به این شرایط دشوار میباشند که مدام در معرض تهدید،بازداشت و احکام سنگین از سوی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران میباشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان