“اعتصاب زندانیان شهر ماردین در شمال کوردستان”

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، زندانیان شهر ماردین که پیشتر ۸ نفر از آنها بصورت نوبتی اعتصاب غذا را شروع کرده بودند، امروز ۴۰نفر دیگر از زندانیان نیز به جمع اعتصابیون پیوستند.

در زندان شهر ماردین هشت نفر از زندانیان که جهت احقاق حقوق قانونی خود دست به اعتصاب غذا زده بودند، به اعتصاب خود پایان دادند و در همین راستا و جهت حمایت از همین اعتصاب، امروز ٤۰ نفر دیگر از زندانیان اعتصاب غذای خود را شروع کردند.

اعتصاب کنندگان از طریق خانواده های خود اعلام نمودند تا زمانیکه کلیه خواسته هایشان اجرایی نشود به اعتصاب غذای خود ادامه داده و همچون سایر زندانیان پیشین بر خواسته های خود تاکید و اعتصاب غذای خود را ادامه خواهند داد.

همچنین زندانیان از عموم مردم خواستند که با هوشیاری به این اعتصاب نگریسته و با زندانیان همراه شوند. شایان ذکر است که زندان شهر “ماردین” در شمال کوردستان، حدود ۴۰۰ زندانی را در خود جای داده که هم اکنون ۴۰ نفر از این زندانیان در اعتصاب غذا بسر میبرند.

بازداشتهای خودسرانه ، غیر اخلاقی وغیر قانونی دولت ترکیه با هیچکدام از موازین حقوق بشری سازگار نبوده وبا توجه به هشدارهای مکرر سازمانهای حقوق بشری و مدنی، سیستم سرکوب و غیر انسانی دولت ترکیه همچنان بر رفتار خود پافشاری میکند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان