هـتك حرمت به ملتهای تحت ستم در ايران توسط صدا و سيماى جمهـورى اسلامى ايران “

هـتك حرمت به ملتهای تحت ستم در ايران توسط صدا و سيماى جمهـورى اسلامى ايران ”

در پى پخش شدن يك برنامە تلویزیونی کە در شبكه ٢ صدا و سيماى در تاريخ ١٣٩٦ خورشيدى به نمايش گذاشته شده بود، کە در آن فرهـنگ و كلتور ديگر ملتها به تمسخر گرفته بودند.
اين برنامە تلویزیونی كمدى و به صورت خيمه شب بازى به اجرا در امده که در طی برنامە  لباس كوردى را به تن يكى از عروسكهـا پوشانده بودند، و بدين وسيله نمادهای فرهنگی ملت كورد را به تمسخر گرفته بودند.

بسيار گفتنى است كه ، برنامه هـاى صدا و سيماى جمهـورى اسلامى ايران قبل از پخش شدن مى بايست از سوى وزارت ارشاد اسلامى تاييد شده، و در غير اين صورت اجازه پخش شدن را ندارد.
به نمايش گذاشتن اين برنامه به قصد هـتك حرمت فرهـنگ و كلتور ملت كوردستا بوده كه از قبل براى اجراى ان نقشه و پلان داشته اند.

شايان ذكر است كه، به نمايش در امدن چنین برنامه اى در صدا و سيماى جمهـورى اسلامى ايران تنهـا به منظور بى احترامى كردن به فرهـنگ و تمدن ملت كورد و ساير ملتهای ديگر  است، توجه به اينكه اين رويكرد ضد انسانی از طرف حكومت ايران، اولين بار نيست كه فرهـنگ و اعتقادات مردم و اقليت هـاى قومى ديگر را مورد تمسخر قرار مى دهـد، و در هـمين اثناء است كه نارضايتهـاى مردم را به دنبال داشته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان اين بى احترامى بە  فرهـنگ و كلتور ملت کوردستان و  دیگر ملتها از سوى جمهوری اسلامی ایران را از عدم اجراى مفاد حقوق بشر به شمار مى اورد، لذا در اين راستا بر اين اعتقاد راسخ است كه، حفظ كردن و رشد فرهـنگ، تاريخ، زبان و ادب حق طبيعى هـر ملتی است،  هـمچنین وظيفه حكومتهـا و صاحبان قدرت هـم مى بايست،به هـمين منوال در جهـت حفظ و رشد فرهـنگهـاى گوناگون در يك جغرافياى سياسى باشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان