به قتل رساندن يك جوان ١٧ ساله كورد توسط دولت تركيه

بنا به گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، در تاريخ ١٧ مارس ٢٠١٧ ميلادى يك جوان ١٧ ساله كورد مورد اصابت گلوله از طرف نيروهـاى مسلح ارتش تركيه قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

در ادامه گزارش قيد شده است كه، اين جوان ١٧ ساله كه اهـل غرب كوردستان بوده و براى انجام ديدار خويشاوندان خود واقع در شمال كوردستان به انجا سفر كرده بود، هـنگام بازگشت به غرب كوردستان، سر مرز «مابه يا» و در نزديكى روستاى «ايكه دامى» از توابع كانتون «عفرين» مورد محاصره از جانب نيروهـاى ارتش تركيه قرار گرفته و سپس مورد اصابت گلوله واقع مى شود و بدين ترتيب جان خود را از دست مى دهـد و هـمچنان بر اساس هـمين گزارش امده است كه، ارتش تركيه جسد اين جوان را با خود حمل كرده اند.

شايان توجه است كه، دولت تركيه هـيچگاه دست از دشمنى كردن با خلق كورد برنداشته و از هـمه ى حربه هـاى ممكن و روشهـاى غير انسانى و حقوق بشرى براى ضرر رساندن و نابودى اين خلق كوتاهـى نكرده است، به شهـادت تاريخ دشمنيهـاى دولت تركيه بر عليه خلق كورد در طى صد سال گذشته هـمچنان ادامه داشته است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان