” يك زندانى سياسي كورد در شرق كوردستان ۲۷سال است که در زندان بسر می برد”

” يك زندانى سياسي كورد در شرق كوردستان ۲۷سال است که در زندان بسر می برد”
طبق گزارش رسیده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، يك زندانى سياسى كورد مدت ۲۷ سال است که در زندان اورمیه بسر می برد و در این مدت هرگز به وی مرخصی جهت دیدار با خانواده داده نشده است.

” عثمان مصطفى پور ” متولد ١٣٤٦ خورشيدى، در سال ١٣٧٠ در دو پرونده جداگانه از طرف دادگاهـاى انقلاب جمهـورى اسلامى ايران به ٣٥ سال حبس محكوم شد.

نامبرده در تیرماه ۱۳۷۰دستگير شده و به اتهام معاونت در قتل، ازطرف شعبه ی١ دادگاه انقلاب اورمیه به رياست قاضى ” جواهـرى ” به اعدام محكوم شد. اما در سال ۱۳۷۹حكم ايشان از طرف دادگاه عالی قضايى ايران به ١٠ سال حبس تقليل يافت.

“عثمان مصطفى پور ” در یک پرونده ی دیگر به اتهـام هـمكارى با حزب دموكرات كوردستان ایران( حدكا)در شعبه ی ٣ دادگاه انقلاب اروميه مورد بازجویی قرار گرفت و به ٢٥ سال حبس در زندان محكوم گرديد.

شايان ذكر است كه نامبرده در سال پيش، از کمیسیون عفو و بخشودگی زندانیان تقاضای عفو نموده بود، اما اين درخواست مورد پذيرش واقع نگرديد.

بدون ترديد واقعه عثمان مصطفى پور تنهـا يكى از هـزاران مواردى است كه متوجه خلق کورد گردیده است. بطوریکه در طى ٣٨ سال عمر جمهـورى اسلامى ايران، هـزاران نفر از جوانان كورد و ملیتهای دیگر ایرانی به اتهـامهـات واهـى و بى اساس و تنهـا به اتهـام ” فرياد براى ازادى ” دستگير و در سیاهچالهای جمهوری اسلامی ایران در زیر شديدترين شکنجه ها وبه دور از همه ی مبانی اخلاقی و انسانی، جانشان را از دست داده اند و یا به سالهـاى دور و دراز حبس محكوم شده ا ند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان