تجمع اعتراضی فرهنگیان  در شرق کوردستان

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است ، امروز  ١٩ اسفند ماە کارمندان ادارە اموزش و پرورش همچنین بازنشستگان این ادارە بە وضعیت نامناسب حقوقی خود دست بە اعتراض زندند

در گزارش امدە است کە در شهر مریوان بیش از ٣٠٠ ، در شهر سنندج حدود ٥٠٠  در سقز بیش از ٣٠٠ ، در کرماشان بیش از ٦٠٠ نفر از کارمندان و معلمان و همچنین بازنشستگان این ادارە در مقابل ادارەی اموزش و پرورش این شهرستنها دست بە اعتراض زدەاند.

کارمندان و بازنشستگان در این رابطە میگویند کە  مدت چند ماە است کە حقوق دریافت نکردەاند ، وضعیت شغلی انها هیچ تامینی ندارد ، درامد  بسیار کم ، گرانی کرایە خانە و هزینەهای مایحتاج روزنە  زندگی را بر انها بسیار دشور نمودە است و دیگر قادر بە تحمل این وضعیت را ندارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان