برگزارى دادگاه دو فعال كارگرى / عثمان اسماعيلي و محمود صالحى

طبق گزارشي كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده: روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه ١٣٩٥ شمسي، جلسه دادگاه تجديد نظر عثمان إسماعيلي و محمود صالحى در شعبه ٤ برگزار شد.

لازم به دكر است عثمان إسماعيلي در مورخ هشتم اردیبهشت ماه سال ٩٤ در شهر سقز شرق كوردستان توسط نيروهاى اطلاعات (لباس شخصي) بازداشت و مورخ ٣٠آبان ماه سال ٩٤ در شعبه يك دادگاه شهر سقز به اتهام حضور در روز جهانى كارگر به يك سال زندانى تعذيرى محكوم شد. عثمان اسماعيلى به اين رأى صادره اعتراض و شكايت خود را با اين رأى، تسليم دادگاه نمود و روز دوشنبه ١٦اسفند ماه سال ٩٥ در شعبه ٤ دادگاه تجديد نظر استان سنه برگزار شد.

به نقل از گزارش رسيده، همچنين محمود صالحى در مورخ هشتم اردیبهشت ماه سال ٩٤ توسط نيروهاى لباس شخصى وابسته به اداره ى اطلاعات جمهورى اسلامى در شهر سقز به معاونت اداره ى اطلاعات استان سنه در منزل شخصي خود بازداشت شد. محمود صالحى طى برگزارى دو جلسه دادگاه از سوي شعبه يك دادگاه انقلاب به اتهامات تبليغ عليه نظام به يك سال و نيم حبس و عضويت در جمعيتهاى معارض خارج از كشور به هفت سال و نيم حبس كه در مجموع به ٩ سال حبس تعزيرى محكوم شد.

نامبرده نيز با اين رأى صادره اعتراض داشته و پرونده را مجدداً براى تجديد نظر به دادگاه إرجاع داد و روز دوشنبه مورخ ١٦/١٢/٩٥ در شعبه ٤ دادگاه تجديد نظر استان سنه برگزار شد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان