تداوم خودكشى ها در ميان جوانان شرق كوردستان

تداوم خودكشى ها در ميان جوانان شرق كوردستان

طبق گزارشى كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، در روز دهم اسفندماه ١٣٩٥ شمسي جوان ٢٠ ساله ى به نام “سروش معرفت ” در محله ” سرقبران شهر سقز شرق كوردستان با حلق آويز كردن خود به زندگي اش پايان داد. تا لحظه اين گزارش هيچ خبرى از علت خودكشي منتشر نشده فقط به نقل از خبر متوفى اختلاف خانوادگى داشته است.
لازم به يادآوريست از ابتداى سال ١٣٩٥ تاكنون ١٧ نَفَر در اين شهر دست به خودكشى زده اند.

لازم به دكر است ، بيشترين آمار خودكشي در شرق كوردستان از مردان و زنان بخصوص در ميان قشرجوان ميباشد و هر روز آمارها رو به افزايش است ، بالاترين ميزان خودكشى در ايران مربوط به استانهاى شرق كوردستان ميباشد، و در استان سنه شرق كوردستان به ويژه شهر سقز در اين چند سال اخير خودكشي در اين شهر روند رو به رشدى داشته است
بر پايه ى پژوهشهايي كه انجام گرفته شايعترين سبب اين خودكشي ها به مسائل و مشكلات معيشتى ،بيكارى، مردم كورد در روژهه لات كوردستان بر ميگردد و با توجه به اينكه جمهورى اسلامى ايران سعى بر مخفى نگاه داشتن اين پديده شوم مي باشد ولى هيچ برنامه ى أساسي براى جلوگيرى از اين پديده كه كل جامعه را در برگرفته ندارد و فعالان حقوق بشر و مدنى را در اين زمينه نگران كرده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان