تدوام فشار بر فعالان سیاسی و مدنی کورد

تدوام فشار بر فعالان سیاسی و مدنی کورد
بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان هفته گذشته خانواده فعال مدنی رامین زندنیا به اداره اطلاعات جمهوری اسلامی در استان سنه احضار و مورد توهین و فحاشی قرار گرفتند.
مراکز امنیتی جمهوری اسلامی در شرق کوردستان با تداوم فشار بر فعالین سیاسی و مدنی خواستار فعالیت نکردن آنها می باشد.
این در حالیست که برای چندمین بار از سوی این اداره خانواده نامبرده مورد توهین و فحاشی قرار می گیرد و به برادر و مادر وی در این اداره توهین و فحاشی شده است.
از خانواده نامبرده در مورد محل سکونتش ،همسر و فرزندش سوال شده است.
خانواده وی را در صورت درج خبر به مصادره وثیقه و اموالش تهدید نموده اند.
شایان ذکر است در شرق کوردستان با توام فشار بر فعالین سیاسی و مدنی و خانواده هایشان موجب ارعاب و وحشت در جامعه شده اند.
رامین زندنیا اظهار داشتە است مسئولیت هرگونە اتفاق یا حادثەای کە جان و امنیت خانوادە ایشان تهدید کند برعهده جمهوری اسلامی است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان