جنایت/كشتن زنان به نام ناموس

جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. این زنان به علت خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف و یا ارتکاب زنا، مورد جنایت ناموسی قرار می‌گیرند.

جنایت‌های ناموسی صورتی از خشونت علیه زنان محسوب می‌شوند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل، سالانه حدود ۵۰۰۰ زن در قتل‌های ناموسی کشته می‌شوند.

تحقيقات و گزارش‌های رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان کە در شهـرهـاى مختلف شرق كوردستان به انجام رسيده است، نشان از آن دارد كه خشونت علیە زنان و به نام «ناموس» رو به افزايش بودە و آمارهای تکان دهندەای را روایت می‌کند.

با استناد گزارش‌های دريافت شده، ميزان قتل زنان به بهانه‌های ناموسی رو بە افزایش بودە، اين رويدادهـا معلول علت‌هایی چون مذهب، سنت، عشيره، آداب‌ورسوم غلط است و اشخاصی كە از این نوع بینش و نگرش ضد زن تبعیت می‌کنند، می‌دانند كه «قانون» با آن‌ها هـيچ كارى ندارد و حتى به‌نوعی موردحمایت نيز قرار می‌گیرند.

بنا به اصل ۲۲۰ قانون اساسى جمهـورى اسلامى ايران، درصورتی‌که پدر يا جد پدرى فرزند دختر و به‌اصطلاح به دلايل ناموسى خود را بكشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه محكوم خواهـد شد و اين از مصاديق خشونت عليه زنان و نقض آشکار حقوق بشر نسبت به آنان به شمار می‌رود. عدم جرم‌انگاری و تعيين نكردن هـيچ نوع مجازات براى مجرمان گواه بر اين امر است.

در قتل‌های ناموسى قربانيان، زنان و دخترانى هـستند كه به دليل عدم تبعيت از سنن و قوانين ارتجاعى ضد زن مورد خشم مردان خانواده قرارگرفته و آنان را به قتل می‌رسانند. از موارد عدم تبعيت زنان می‌توان به تن ندادن به ازدواج اجبارى، رابطه عاطفى با مرد، ازدواج بدون رضايت مردان فاميل و… اشاره كرد.

در ادامه گزارش قیدشده است كه بين سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵، دوازده هزار و پانصد زن در شرق و جنوب كوردستان به نام ناموس به قتل رسیده‌اند.

می‌توان از آخرین موارد قتل‌های ناموسى منتشرشده به دو مورد در شهـر سنە سه مورد در مريوان و يك مورد در پيرانشار اشاره كرد.
 

جمعيت حقوق بشر كوردستان