ناقص سازى جنسى دختران در روستاهای هورامان، كامیاران، روانسر و پاوه ادامە دارد

جمعیت حقوق بشر كوردستان: بر اساس تحقيقى كه توسط «كاميل احمدى» مردم‌شناس و مسئول تهـيه گزارشی كه حدود يك دهـه طول كشيده است و ٣٠٠٠ نفر را موردبررسی قرار داده در سه استان غربى جغرافیای سیاسی ایران كه شامل برخى از نواحى هورامان «اورامان» و هـمچنين برخى از روستاهـاى كامياران، روانسر و پاوه در استان كرماشان می‌شود، هـنوز تراژدى (ختنه دختران و زنان) اما به شكل کم‌رنگ روى می‌دهد.

ختنه دختران و زنان در ايران، به‌عنوان يكى از مصاديق خشونت‌های خانگى و خشونت عليه زنان نه‌تنها در نظام حقوقى جمهـورى اسلامى ايران، موردتوجه قرار نگرفته، بلكه به نظر می‌آید كه مسئولان نسبت به آن و پيامدهـاى فرهـنگى، اجتماعى و روانى،… كاملاً بی‌طرف هـستند.

بنا به اصل ١٩و٢٠ قانون اساسى جمهـورى اسلامى ايران، ختنه دختران و زنان، كه از مصاديق خشونت عليه آن‌ها و نقض آشکار حقوق بشر نسبت به آنان به شمار می‌رود. عدم جرم انگاری و تعيين نكردن هـيچ نوع مجازاتى براى مجرمان گواه بر اين امر است.

در اعلامیە سازمان جهـانى بهـداشت (WHO) آمدە است کە در حال حاضر ١٣٠ تا ١٦٠ ميليون، دختر و زن در قاره‌های آسیا و افريقا ختنه شده‌اند؛ و به استناد داده‌های آماری اين سازمان در هـر ثانيه يك نفر و روزانه ٦٠٠٠ دختر و زن قربانى پدیده‌ی «ختنه» می‌شوند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان