کشتە و زخمی شدن 3 کولبر کورد در سلماس

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان 3 کولبر کورد در شهرستان سلماس هدف مستقیم گلولە نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

بنا بە گفتە منابع محلی داریوش پاشای ،خسرو کاظمی اهل روستای خورخورە از توابع سلماس کشتە شدند.  در این راستا آزاد دیرکی اهل دیرک بە شدت زخمی شدە است.

شایان ذکر است کولبران کورد در شرق کوردستان روزانە مورد هدف مستقیم گلولە نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار می گیرند و جان خود را از دست می دهند در همین راستا درسال ۲۰۱٦ میلادی ۹٤ کولبر زخمی یا کشتە شدەاست و در این ٤۲ روز سال ۲۰۱۷  نوزدە کولبر زخمی و یا کشتە شدەاند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان