حکم زندان برای چهار شهروند سقزی صادر شد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است چهار شهروند اهل  سقز در شرق کوردستان  به اتهام تبلیغات برای احزاب کردستانی ، از طریق راه اندازی گروه و کانال در شبکه اجتماعی تلگرام، بە زندان محکوم شدند.

در گزارش امدە است کە  دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهرستان سقز برای چهار نفر از فعالان تلگرامی، که به استناد رای صادره با راه اندازی گروه و کانال به نفع گروه های مخالف جمهوری اسلامی ایران تبلیغ کرده اند، حکم زندان صادر کرد. افرادی با هویت ناشناس وارد این گروه‌ها و کانال‌ها شده، از کامنت‌های‌ افرادی که احضار شدند و لیست اسامی اعضای گروه‌‌ها و کانال‌ها عکس گرفته‌اند و این عکس‌ها روی پرونده هریک از افراد مذکور به عنوان مدرک جرم ضمیمه شده است.

در رای صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سقز ناصر رحیمی، هیمن حسینی و کامل شریف زاده هرکدام به شش ماه حبس تعزیری و غریب شریف زاده” به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

در همین رابطە امدە است کە پرونده هیوا دست باز دیگر فعال تلگرامی، که به همراه افراد نامبرده در آبان ماه سال جاری توسط تیم سایبری جمهری اسلامی ایران درسقز  بازداشت و سپس با تودیع وثیقه آزاد شدند، هنوز در دست بررسی می باشد.

لازم بە یادوآوريست کە کامل و غریب شریف زاده پیشتر در تیرماه ۱۳۹۱ به اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی هرکدام به ۱٨ ماه حبس تعزیری محکوم شدند که پس از تحمل دوره محکومیت با وثیقه ۱۰۰ میلیونی از زندان آزاد گردیدند.

لازم بە ذکر است کە مدتی پیش سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد کە ١٨٠٠٠ نفر بە عنوان جاسوس در سطح انیترنت برای تعقیب مخالفان جمهوری اسلامی ایران  بە استخدام این ارگان در امدەاند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان