اعتراض کارگران در کرماشان  نسبت به واگذاری پالایشگاه

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است ،روز ٢٢ بهمن کارگران پالایشگاە کرماشان با در دست داشتن پلاكاردهايي کە پالایشگاە کرماشان شناسنامە کرماشان است بە سیاستهای جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند.

لازم بە یادآوريست کە عضو کمیسیون انرژی ایران چندی پیش  گفت: پالایشگاه کرماشان که نزدیک به ۱۱۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است، امروز با قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان و پرداخت فقط ۲۱ میلیارد تومان نقد در حال واگذاری است و پالایشگاه کرمانشاه در سال ١٣٩٣ حدود ١١٠٠ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد اما به قیمت ٢١٠ میلیارد تومان در حال واگذاری به شرکتی است که یکسال سابقه داشته و اهلیت ندارد.

پالایشگاه کرمانشاه  حدود ٨٠٠ نفر نیروی انسانی دارد،‌  و بسیاری از کارمندان و کارگران این پالایشگاە بیم ان را دارند کە در ایندە کار خود را دست بدهند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان