خطر جدی  امید شاهمرادی زندانی در اعتصاب غذا و دارو را تهدید میکند.

طبق گزارشی کە بەدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است رئیس بهداری زندان اوین وضعیت جسمی امید شاهمرادی سنندجی، زندانی امنیتی در اعتصاب غذا و دارو را نامناسب تشخیص داده و تداوم این اعتصاب را «خطر جدی» عنوان کرده است.

در گزارش امدە است کە  در جلسه ای مسئولین زندان در دیدار با شاهمرادی خواستار اتمام اعتصاب و دادن فرصت برای پیگیری خواسته هایش شده اند، اما این زندانی تاکید کرده با توجه به سوابق بدعهدی مسئولین تا رسیدن به خواسته هایش به این اعتصاب اعتراضی ادامه خواهد داد.

امید شاهمرادی، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین، با نگارش نامه ای سرگشاده به دادیار ناظر بر زندان، با تاکید بر قصوراتی که توسط نهادهای قضایی و اجرایی در پرونده اش  رخ داده گفته بود علیرغم پیگیری های مکرر قانونی و طرح موضوع از سوی وی نامه هایش از سوی مقامات ذیربط بدون رسیدگی و پاسخ مانده. وی همچنین با اشاره به ظلم رفته بر خانواده اش از جمله هتک حرمت همسرش در سالن ملاقات و عدم پاسخ به شکایت وی در این رابطه، اعلام اعتصاب غذا و دارو کرد.

لازم به یادآوری است امید شاهمرادی سنندجی متهم به  ارتباط با دول بیگانه  از خرداد ماه ۹۱، در زندان اوین نگهداری میشود و در مجموع  ۷ ماه  از این مدت در انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان