تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بجنورد

کارگران شهرداری بجنورد به دلیل پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه‌شان اقدام به تجمع اعتراضی نمودند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: مورخ ۱۹ بهمن ماە سال ۱۳۹۵ خورشیدی، بە سبب به تعویق افتادن حقوق چهارماهه کارگران شهرداری بجنورد، تعدادی از کارگران جلوی درب ساختمان شهرداری این شهر دست بە تجمع اعتراضی زدند.

گفته‌شده است؛ مجموع حقوق پرداخت‌نشده کارگران ۴ میلیارد تومان ارزیابی شدە و از سوی دیگر بیمە این کارگران نیز پرداخت نشدە و درمجموع پول بیمە کارگران شهرداری بجنورد ۱۴ میلیارد تومان برآورد شدە است.

شهر بجنورد در شمال شرقی جغرافیایی سیاسی ایران قرار دارد؛ و هشتاد درصد مردم این شهر را کوردهای کوچانده شده تشکیل می‌دهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان