كشف شدن جسد يك جوان مريوانى بعد از ٤ ماه

طبق اخبار رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان حاكى از پيدا شدن جسد يك جوان ٢٨ ساله مريوانى و به اسم ” كمال رحمانى” در شرق كوردستان كه از ابان ماه مفقود شده بوده در حوالى روستاى ” پلنگان” پيدا شده كه علت كشته شدنش نا معلوم است.

لازم به ذكر است كه اين نوع كشته شدنهـاى مشكوك در شرق كوردستان و بر عليه حقوق اوليه انسانى در طول عمر جمهـورى اسلامى ايران معمول بوده است.

اين اقدامات خشونت بار به گونه هـا و حربه هـاى مختلفى شكل مى گيرد، كه از جمله به اسارت در اوردن و ترور كردن هـر ان كس كه در مقابل انان وخواسته هـاى غير معقول شان ايستادگى يا مقاومت كند به اجرا در مى اورند.

جمهـورى اسلامى ايران براى نأيل شدن به اهـداف شوم خود، اين اعمال را به انجام مى رساند، و به اين طريق فضاى ترس و وحشت را در جامعه گشترش داده و ناراضيان را مجبور به سكوت اجبارى مى نمايد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان