پدیدە فروش کلیە بەسبب فقر / بیکاری در شرق کوردستان

بنا بە گزارش ارسالی از شهر جوانرود در شرق کوردستان حکایت از آن دارد کە بە سبب فقر و بیکاری جوانی 30 سالە و متاهل با چاپ و توزیع اعلامیە فروش کلیە در معابر عمومی جوانرود نصب شدە است.

جوانرود با بیشتر از 46/7 بیکاری در استان کرماشان یکی از محرومترین شهرهای استان می باشد.

این در حالیست کە در شرق کوردستان بە سبب فشار و ابعاد ناشی از بیکاری و تنگدستی پدیدە فروش اعضای بدن بە ویژە کلیە رواج یافتە است.

نبود فرصت های شغلی ،بیکاری ،باعث شدە کە متقاضیان فروش کلیە در شرق کوردستان روز بە روز روندی افزایشی بە خود بگیرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان