نیروهای یگان ویژه بە کارگران معترض شرکت تهران جنوب در کرماشان حملە کردند

طبق گزراشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است: نیروهای یگان ویژە بە کارگران شرکت تهران جنوب در استان کرماشان کە در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدن حملە کردە و از تجمع کارگران جلوگیری کردند.

در گزارش امدە است کە امروز ۱۵ بهمن ماە کارگران معترض شرکت تهران جنوب در کرماشان با برپایی تجمع در مقابل این شرکت خواستار مطالباتشان شدند که نیروهای یگان ویژه با حضور در محل، با کارگران درگیر شدند؛ و کارگران معترض را با ضرب و شتم از محل تجمع دور کردند. تاکنون از دستگیری کارگران و یا زخمی شدن انها خبری دریافت نشدە است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان