پالایشگاه ۱۱۰۰ میلیارد تومانی کرماشان، ۲۱ میلیارد تومان  بفروش میرسد 

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است عضو کمیسیون انرژی ایران گفت: پالایشگاه کرماشان که نزدیک به ۱۱۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است، امروز با قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان و پرداخت فقط ۲۱ میلیارد تومان نقد در حال واگذاری است.

وی ادامه داد: پالایشگاه کرمانشاه در سال ١٣٩٣ حدود ١١٠٠ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد اما امروز به قیمت ٢١٠ میلیارد تومان در حال واگذاری به شرکتی است که یکسال سابقه داشته و اهلیت ندارد.

پالایشگاه کرمانشاه  حدود ٨٠٠ نفر نیروی انسانی دارد،‌  و بسیاری از کارمندان و کارگران این پالایشگاە بیم ان را دارند کە در ایندە کار خود را دست بدهند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان