ایلام/ پایتخت خودکشی در ایران

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است، حمدالله بیگی، نماینده انتسابي جمهوری اسلامی ایران برای استان ایلام و عضو شورای عالی استان‌ها گفته ایلام رتبه اول خودکشی و پایتخت خودکشی‌های کشور است و عامل اصلی این آمار سرسام‌آور خودکشی را فقر اعلام کردە است.

در گزارش آمدە است کە وی در سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها همچنین اذهان کردە است کە استان ایلام با داشتن چندین سد همچون سیمره، کرخه، چمگردلان و چندین سد و آبگیر دیگر تشنه آب شرب بوده و کشاورزان به آب نیاز دارند درحالی‌که این آب‌ها به کشتزارهای استان‌های مرکزی ایران سرازیر می‌شوند.

بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند کە شرق کوردستان سرشار از منابع طبیعی اعم از آب برای کشاورزی و همچنین زمین‌هایی کە می‌تواند برای کشاورزی از آن استفاده شود است؛ و تخمین می‌زنند کە این منابع می‌تواند منبع درامد بسیاری از شهروندان باشد.

اما بە دلیل نوع نگاه امنیتی و جمهوری اسلامی ایران بە شهروندان در شرق کوردستان نە تنها این منابع جهت توسعە بکار گرفتە نمی‌شود بلکە درصدد غارت کردن همە جانبە این منابع هستند تا جاییکە تنها ٨ درصد از آب‌های زخیرەایی در کشاورزی شرق کوردستان مورد استفادە قرار می‌گردد و بقیە آن بە استان‌های مرکزی ایران انتقال دادە می‌شود. درواقع منابع طبیعی شرق کوردستان به‌واسطه تعرض همه‌جانبه دولتی بە ابزاری برای توسعە مناطق غیر از شرق کوردستان تبدیل شدە است؛ و در عوض فقر و نداری دامن‌گیر شهروندان در شرق کوردستان شدە است. تا جاییکە در بسیاری از شهرهای شرق کوردستان درصد نسبتاً بالایی از کشاورزان سابق بە کارگران فصلی و یا حاشیە نشینهای شهری تبدیل شدەاند

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان