نان و مرگ / جان باختن آکام

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: آكام (محمد) حمزەزاده کولبر ۲۱ سالەاي كه گرفتار بهمن شد و جان باخت.وی اهل روستاي خانقاه مهاباد بود.

پدر آکام در این رابطه گفته است: پسرم چهار ماه ديگر ديپلمش را می‌گرفت. دو سال پيش ازدواج‌کرده بود، ۵ ماهي می‌شد خودش و همسرش كه ١٨سال بيشتر ندارد براي كار به سردشت رفته بودند.

شغلش کارگر گچ کاری بود اما زمستان بيكار شد و چون پول اجارەخانه نداشت كولبر شد، دو ماه بيشتر نبود كه كولبري می‌کرد. و زیر بهمن برای امرارمعاش جان داد.

این در حالی است که وی براي هر کیلو جنسي كه از لب مرز وارد می‌کرد پنج هزار تومان می‌گرفت، آكام از فقر و نداری كولبر شد.

آکام هم می‌توانست یک هنرپیـــشە شود اما او اهل شیراز اصفهــان یا تهران نبــود؟!

شایان‌ذکر است که شرق کوردستان به علت تبعیض، بیکاری، فقر همچنان میراث دار مرگ و بدبختی است و روزانه شاهد از دست دادن جوانانش می‌شود در امسال با توجه به آمار رسیده به این جمعیت بالغ‌بر ۴۳ کولبر با شلیک مستقیم گلوله از سوی جمهوری اسلامی ایران کشته شدند و ۱۷ نفر نیز در همین راستا براثر سقوط بهمن. کمین‌های شبانه مأموران و زخمی شدن آن‌ها، پرت شدن از کوه و…جان‌باخته‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان