تداوم بازداشت ها در شمال کوردستان

تداوم بازداشت ها در شمال کوردستان
بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان 6 ام بهمن ماه زینب اورن و یونس اورک روسای مشترک شهرداریهای شهرک قلعه باشی از توابع شرناخ در شمال کوردستان دستگیر شدند.
گفتنی است نامبردگان پس از محاصره شهرداری از سوی پلیس ترکیه دستگیر می شوند.
طبق گزارش خبری دیگری 5 ام بهمن ماه محمد علی تونج ،روسای مشترک شهرداری بیگری و شش تن دیگر بنا به حکم دادگاه روانه زندان شدند.
شایان ذکر است پلیس ترکیه در ماههای گذشته هفده تن دیگر از اعضای شهرداری بیگری از توابع وان در شمال ترکیه را بازداشت و به دادگاه می فرستد.
این در حالیست که 4 ام بهمن ماه دادگاه برگزار و دوگان باشاک ، باهاتين کاراگوله ،خلیل ابراهیم يمليهان آککوش،ارجان دیلماش ،کارمندان شهرداری وان با قرار وثیقه آزاد می شوند.
محمد کاپلان روسای مشترک ،( DBP) و محمدعلی تونج روسای مشترک شهرداری بیگری با صدور حکم به زندان فرستاده می شوند.
شایان ذکر است کودتای سیاسی (AKP) بر علیه خلق کورد در شمال کوردستان همچنان ادامه دارد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان