قطع درختان سراب قنبر و عثمانوند(هوزمانوند) در کرماشان

قطع درختان سراب قنبر و عثمانوند(هوزمانوند) در کرماشان
بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان بخش وسیعی از درختان سراب قنبر کرماشان در شرق کوردستان ،قطع شده و به محیط زیست منطقه آسیب وارد کرده است.
همچنان که مردمان منطقه می گویند: اشخاص ناشناسی که معلوم نیست وابسته به کدام سازمان حکومتی جمهوری اسلامی ایران می باشند شروع به قطع بی رویه درختان نموده اند.
در این راستا طبق گزارش دیگری که به جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده ،قطع بخش وسیعتری نیز از درختان جنگلی و بلوط عثمانوند( هوزمانوند) در کرماشان و حومه آن نارضایتی مردم منطقه و فعالان محیط زیستی را به دنبال داشته است.
شایان ذکر است سالیانه بخش وسیعی از درختان و مراتع شرق کوردستان آگاهانه و عامدانه از سوی اشخاص حکومتی و نیروهای وابسته به آنها تخریب و قطع می شوند.
این در حالیست که فعالان محیط زیستی و مردمان منطقه تاکنون بارها مراتب اعتراض و نارضایتی خویش را اعلام نموده اند اما این وضعیت ضد محیط زیستی همچنان ادامه دارد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان