رمضان کمال احمد زندانی سیاسی کورد محروم از خدمات پزشکی

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان  رمضان احمد کمال، زندانی سیاسی کورد اهل کوبانی که در مهرماه امسال بدون تکمیل دوره درمانی از زندان رجایی‌شهر کرج به زندان مرکزی قزوین انتقال داده شده بود، از معالجات پژشکی در این زندان نیز محروم می‌باشد.

کمال در سال ۱۳۸۷ هنگام دستگیری مامورین نظامی جمهوری اسلامی ایران  با شلیک چند گلوله به شکم، کتف چپ و ران  او را زخمی کردند. این گلوله‌ها هنوز با گذشت نزدیک بە هشت سال از بدن او خارج نشده‌اند و باعث شد که ماهیچه های دست او تحلیل رفته و زخم دچار عفونت شدید شود در طو ل سالهای اخیر بسیاری از نهادهای حقوق بشری با اعتراضات گستردە از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستەاند کە  برای کمال رمضان احمد  معالجات پژشکی  انجام دادە شود. اما  مقامات زندان هیچگاە بە طور جدی برای در مان وی اقدام نکردەاند .

پزشکان بیمارستان  قبل از تابستان سال جاری اعلام کرده بودند که با توجه به انجام چندین عمل جراحی بر روی دستش، برای تکمیل دوره درمانی نیاز به فیزیوتراپی دارد و از مسئولین زندان رجایی‌شهر خواسته بودند که برای نتیجه‌بخش بودن عمل جراحی انجام شده او را حداقل ۱۰ جلسه به بخش فیزیوتراپی یکی از بیمارستانهای تهران اعزام کنند اما به دستور محمد مردانی، رئیس زندان رجایی‌شهر کرج این زندانی سیاسی در ۴ مهرماه امسال بدون تکمیل دوره درمانی به زندان مرکزی قزوین انتقال داده شد.

در چند ماه گذشته مسئولین زندان مرکزی قزوین نیز  بە کمال اعمد اعلام کردەاند کە به دلیل نبود بودجه، امکان رسیدگی پزشکی برای وی وجود ندارد.

در مورد رمضان کمال احمد در این اینجا بیشتر بخوانید

جمعیت حقوق بشر کوردستان