خودکشی جوان ٣٤ سالە در سنە

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان  روز جمعە ٣ بهمن ماە  جوان ٣٤ سالەی  اهل شهرستان سنە بنام ( ج٫خ) با حلق آویز کردن خود بە زندگی خود پایان داد.

در گزارش امدە است کە نامبردە  متاهل و دارای یک فرزند در یک خانە استیجاری زندگی میکرد و از نظر معیشتی  بیکار بود و درامدی نداشت.

طبق امارها و داداەهای حکومتی  شهرهای کرماشان ، ایلام و سنە دارای بیشترین امار خودکشی در سطح ایران  میباشند و  بیشتر کارشناسان بر این اعتقاد هستند کە  عواملی مانند فقر و تنگدستی ،بیکاری و عدم توانایی تامین مخارج زندگی دامن گیر استانهای سنە،کرماشان  وایلام  شدە  است کە سبب   خودکشی در میان شهروندان  جوان این استانها میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان