خطر جرای حکم قطع انگشتان یک زندانی ۷۰ ساله

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان،شعبە یک اجرای احکام اورمیە درصدد است کە حکم قطع انگشتان یوسف پروانه، زندانی ۷۰ ساله محبوس در  زندان قزلحصار را اجرا نماید. این زندانی بە اتهام سرقت بازداشت شدە است.

یوسف پروانە  سال  ١٣٨٧  به اتهام سرقت بازداشت و  پس از بازجویی و تکمیل پروندە در سال ١٣٨٩ با وثیقه آزاد شد. نامبردە  از سال ١٣٩٠ به اتهامی دیگر دوبارە بازداشت و  تاکنوان  در زندان قزل حصار زندانی  بوده است.

بعد از درخواست ادارە احکام یک ماە پیش او بە زندان ارمیە منتقل و در شعبه یک اجرای احکام، حکم قطع انگشت به او ابلاغ شده است.

بر اساس اخبار منتشر شدە  از خبرگزاری هرانا،  حکم در شعبه ١٠٢ دادگاه جزایی ارومیه و به صورت غیابی صادر شده است، آقای پروانه تقاضای واخواهی داده است اما به دلیل اینکه یکی از شاکیان برادر یکی از نظامیان با نفوذ شهر میباشد، احتمالا همین حکم تایید شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان