اعتراض رانندەگان تاکسی بوکان

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، رانندە تاکسی های شهر بوکان در شرق کوردستان در اعتراض بە کافی نبودن جایگاەهای سوختگیری سی ان جی در این شهر، مقابل ساختمان تاکسیرانی بوکان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنها در اعتراض به طولانی بودن صف جایگاههای سی.ان.جی در سطح شهر که باعث اختلال در روند خدمات رسانی به شهروندان شده است دست به تجمع اعتراضی زدند.

طبق گفتە یکی از رانندەگان تاکسی  جایگاەهای سوختگیری برای شهری بە بزرگی بوکان کافی نبودە و نهادهای مسئول در این شهر باید در این رابطە و بە منظور افزایش خدمات بە شهروندان اقدامات لازمە را انجام بدهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان