تجمع  اعتراضی چغندرکاران کرمانشاهی برای مطالباتی که دولت نمی دهد

بنا به گزارش  رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان  تجمع اعتراضی جمع زیادی از کشاورزان کرماشانی جهت دریافت مطالباتشان از  دولت  جمهوری اسلامی ایران  و کارخانەهای  طرف قرارداد  انها در روز ٤ بهمن ماە

در گزارش امدە است  کشاورزان با اجتماع در مقابل کارخانه قند بیستون خواستار پرداخت مطالبات و هزینه دسترنج یک ساله و حتی  بعضی از انها دوساله معوق خود از دولت جمهوری اسلامی ایران و کارخانەهای طرف قرارداد  آنها درخصوص خرید تضمینی محصولاتشان شدند.

یکی از کشاورزان در این رابطە گفت طی دو سال گذشته  حکومت جمهوری اسلامی ایران  به نحوی بی سابقه مقدار زیادی از مطالبات کشاورزان در خصوص خریدهای تضمینی را  پرداخت نکردە  و یا با تاخیر زیاد پرداخت کردە است و عدم اهتمام حکومت جمهوری اسلامی ایران  به پرداخت دسترنج کشاورزان  بسیاری از ما کشاورزان را  مجبور بە فروش زمینهای زراعی  نمودە است تا بدین وسیلە بتوانیم قرض هایمان را بە بانکها پرداخت نمایم..

جمعیت حقوق بشر کوردستان