افزایش آمار بیماران مبتلا به سرطان  در استان سنە

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان هم اکنون بیش از ١٥٥٩ نفر دراستان سنه مبتلا به سرطان می باشند. طبق آمار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کوردستان، یک هزار و ٥٥٩ نفر در استان سنه مبتلا به انواع سرطان هستند.

یکی از بیماران سرطانی در این باره به گزارشگر جمعیت حقوق بشر گفت که مراکز پاتولوژی مربوط به سرطان کمتر دولتی می باشند و بخش خصوصی آنرا اداره میکند و اين مراكز براى تشخيص نمونه هاى مورد آزمايش ضرورى هستند. اين بيمارهمچنين بيان مى كند كه برای تامین دارو با مشکلات زیادی روبه رو هستند.

این بیمار مى گويد: ما توانایی خرید داروهای گرانقیمت برای شیمی درمانی و اقدامات بالینی را دارا نیستیم. براى مثال يك بسته قرص محدود كننده رشد سلولهاى سرطانى ٥ ميليون تومان مى باشد كه فقط براى مدت كوتاهى از درمان كافيست.

شایان ذکر است ، سرطان پوست، معده، پستان ، مری ، کولورکتال ،مثانه ،خون ،لنفوم، ریه و پروستات ١٠  سرطان اول استان هستند.

این در حالیست که بیشترین تعداد سرطانی ها در استان ، مربوط به شهر سنه ، دیواندره، مریوان، دهگلان و سقز می باشد. در این ميان سرطان پوست، معده ، مثانه شایعترین بیماری در بین مردان وسرطان پوست،پستان و مرى در بین زنان را تشکیل می دهد. اين آمار برخلاف آمار كشورى است كه سرطان پوست جزء شايعترين سرطانها نيست. همچنين سرطان پروستات نيزدر ميان سرطانهاى شايع مردان نيست. آيا تشخيص اين سرطانها كمتر بوده است و يا علل نهفته اى در بين است؟

در رابطە با سوال فوق میتوان با اشارە بە  سخنان رئیس گروه مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای استان سنە اشارە کرد کە  بە گفتەی وی از سال١٣٨١  تاکنون بیش از ٧٠ مورد تانکرهای حامل مواد نفتی و شیمایی  در مسیر منابع آبی استان سنە به ویژه سد قشلاق واژگون شده است.  این در حالی است کە اب آشامیدنی و مصرفی بخش عمدەایی از استان سنە از این سد برداشت میشود.

همچنین از طرفی دیگر زبالەهایی کە از طرف شهروندان و مجتمعهای بهداشتی مانند بیمارستانها و مراکز بهداشتی  تولید میشود  و بیشتر انها  از مواد بازيافتى و سرطانزا مى باشند، بدون در نظر گرفتن اسیبهایی کە این زبالەها بە  محیط زیست وارد میکند در اطراف شهرها رها میشوند  و هيچ گونە  ممنوعيتى توسط  دولت جمهوری اسلامی ایران  و وزارت بهداشت در این جهت  انجام نمى شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان