جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

نعمت فتحی فعال سیاسی در وصعیت نامناسب بسر میبرد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است نعمت فتحی زندانی سیاسی کورد  در زندان دیزل آباد کرمانشاه تحت شرایط وخیمی به سرمیبرد.

در گزارش امدە است کە نعمت فتحی تاکنون چندین بار بە دلیل اینکە او اهل پیروان یارسان میباشد  در زندان دیزل آباد مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌ است و مسئولین زندان با وی بدرفتای میمانید و حقوق قانونی وی از جملە اعزام بە مرخصی  جلوگیری بە عمل میاورند.

در روز ٢٤ خردادماه سال ١٣٩٢ در شهرستان کرماشان  به همراه محسن خدابنده‌لو از اهالی شهرستان صحنه و کیانوش رستمی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در کرماشان   بازداشت شدند. کە  فتحی پس از ٩ ماە در بازداشتگاە ادارە اطلاعات این شهر بە زندان دیزل اباد کرماشان انتقال دادە شد.

نعمت فتحی  پیرو آیین یارسان میباشد و  بە اتهام عنوان عضویت در احزاب کوردستانی  در اسفندماه سال ١٣٩٢ در داگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران در کرماشنا بە ١٠ سال  حبس محکوم شد کە بعدها  دادگاە تجدید نظرجمهوری اسلامی ایران در استان کرماشان  نیز این حکم را تایید و در زندان نیز  به اتهام توهین به رهبری  نیز به ٢ سال حبس محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

ربوده شدن و بى اطلاعى از سرنوشت دو مهندس كورد در شهر همدان

معاون اول رئيس جمهور ايران  در كرماشان با اعتراض و نارضايتى روبرو شد

از اعزام ابراهیم خلیل صدیقی همدانی به بیمارستان ممانعت شد