یک زندانی در زندان ارومیە بە قتل رسید

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است   هفتە گذشتە در روز بیست و چهارم دیماه دادگاه انقلاب اسلامی ایران در شهرستان ارومیه به خانواده ی زندانی  کورد فهیم کریمی ریک آبادی اطلاع دادند کە وی بە دلیل عارضەی قلبی در گذشته است.

فهیم کریمی مدتی  پیش  توسط یکی از نیروهای  امنیتی  جمهوری اسلامی ایران در شهرستان ارومیه بازداشت شدە  بود.  با وجود پیگیری های مکرر خانوادەی وی از مکان نگهداری وی خبری بە انها دادە نشد تا اینکە در روز  ٢٤ دیماه بە انها اعلام شد کە   او  در زندان مرکزی ارومیه به دلیل عارضه قلبی درگذشته است و بە انها گفتەاند کە اجازە ندارند با رسانەها در این مورد تماس برقرارنمایند

در گزارش  امدە است کە   فهیم کریمی  در اوائل انقلاب  به دلیل  انچە مخالفت و عدم همکاری با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران  اعلام شدە است  بە  ١١ سال زندان محکوم شد کە سر انجام در سال ١٣٨٢ ازاد شد. لازم بە ذکر است کە  و تمام اموال وی  نیز مصادرە شد بود. کە پس از آزادی بارها  پیگیری وضعیت اموالش شد و شکایتهای وی بە دادگاهای جمهوری اسلامی ایران در این رابطە بە نتیجە نرسید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان