سە زندانی  برای اعدام بە  سلول انفرادی  انتقال دادە شدند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  سه زندانی محکوم به اعدام  بە اتهامات مواد مخدری در زندان جمهوری اسلامی ایران در ارومیە  بە سلولهای انفرادی انتقال دادە شدند.

در گزارش امدە است کە  امروز یکم بهمن ماه ١٣٩۵ ، سه زندانی به نامهای پیمان زارع زاده از بند زندانیان عادی،  سینا حسینپور از بند جوانان، و قبلعلی مردانی از بند ۱۴ جهت اجرای احکام به سلول انفرادی  در زندان مرکزی ارومیە منتقل شدند.

یکی از زندانیان انتقال دادە شدە بە نام قبلعلی مردانی  از ناحیە کمر فلج بوده و بر روی ویلچر به قرنطینه منتقل شده است.

همچنین امدە است کە  مسئولین زندان بە خانوادە این افراد اعلام کردەاند کە حکم  اعدام هر سه زندانی در روزهای آتی اجرا خواهد شد و بە این خانوادەها اجازە  آخرین ملاقات با این زندانیان دادە شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان