تداوم کشتار جوانان کورد توسط جمهوری اسلامی ایران

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان،  نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران به سمت یک شهروند کورد شرق کوردستان تیراندازی کرده و در نهایت با شلیک مستقیم منجر به جان باختن این جوان بیست ساله شده اند.

در گزارش امدە است کە  ٢٨  دی ماه  نیروهای انتظامی ایران مستقر در جاده بین شهری بانه به سردشت   به سوی  یک جوان اهل بانه به نام عبدالمطلب مرادی  شلیک کرده و این جوان جان خود را به خاطر شدت آسیب وارده و  عمیق بودن زخمهای ایجاد شده از دست داده است. جان باختە اهل روستایی بە نام بلەسن از توابع بانە میباشد.

بر اساس گزارش دریافتی نامبردە مشغول تعمیر یک دستگاە خودرو بودە، اما گویا  نیروهای نظامی ایران بە گمان اینکە کالای قاچاق حمل می کند، بدون هرگونە اخطار قبلی بە سمت نامبردە شلیک می کنند.

نیروهای جمهوری اسلامی ایران مستقر در شرق کوردستان تاکنوان صدها  شهروند، کاسبکار  و بخصوص کولبران  رمورد هدف تیراندازی قرار دادەاند کە در نتیجە دەها  تن از انان جان خود را از دست دادە اند و هیچ نهادی حاضر به پاسخگویی در این رابطه نبوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان مسئول این حوادث و اتفاقات غیرقابل پذیرش را نظام و حکومت جمهوری اسلامی ایران میداند،  بر همگان واجب میداند  که به کشتارهای روزانه شهروندان توسط نهادهای حکومتی ایران واکنش نشان داده و  خواستار توقف این اعمال غیرانسانی شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان