دفاع از زندانی سیاسی  وصف مجرمانە دارد

آملی‌لاریجانی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران  گفت کە  اطلاع رسانی و برجسته سازی اعتصاب غذای زندانیان سیاسی وصف مجرمانه خواند و از مسئولین قضایی خواست تحت تاثیر فضا سازی رسانه ای  قرار نگیرند.

طبق اخبار خبرگزاریهای دولتی  آملی‌لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفتە است کە ما نباید به کسانی که گمان می کنند با فشار رسانه ای می توانند منویات خود را اعمال کنند مجالی بدهیم. گاهی تصور می کنند که با فضاسازی گسترده و وسیع پیرامون اعتصاب غذای یک زندانی یا مواردی از این دست می توانند در روند رسیدگی‌های قضایی و یا اجرای حکم تاثیر بگذارند در حالی که چنین اقداماتی نه وجهه قانونی دارد و نه در مسیر رسیدگی نیز تاثیری خواهد داشت. او در ادامە گفتە است اصحاب قدرت و کشورهای بیگانه از طریق رسانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها  تلاش می‌کنند در مسیر رسیدگی‌های قضایی یا اجرای احکام موانعی ایجاد کنند.

آملی لاریجانی در رابطە با  وضعیت حقوق بشر در  ایرانن از دید جهانی  گفتە است کە من به همه  مسئولان محترم قضایی عرض می کنم که اگر در پی فشارها و هجمه ها کوچکترین قدمی به عقب برداریم، آنها به این نتیجه می‌رسند که با فشار رسانه‌ای می‌توانند موجب عقب نشینی قوه قضاییه شوند و بر همین اساس قطعا هجمه های بیشتری خواهند داشت.

لازم به توضیح است اعتصاب غذای تعدادی از  زندانیان سیاسی از جمله آرش صادقی، علی شریعتی، سعید شیرزاد، مهدی کوخیان، نزار زکا، فواد یوسفی، ، حسن رستگاری و تعداد دیگری از زندانیان مورد توجه افکار عمومی در سطح وسیعی قرار گرفت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان