١٤٢ سال زندان برای دمیرتاش و ٨٣ زندان برای فیگن یوکسکداخ از سوی دادگاه عمومی ترکیه

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان دادستانی عمومی  ترکیه خواستار صدور حکم ١٤٢ سال زندان برای صلاح الدین دمیرتاش و ٨٣ سال زندان برای فیگن یوکسکداخ روسای مشترک حزب دمکراتیک خلق ها شد.

این خواستەی دادستانی دولت ترکیە در حالیست که مدتی پیش قانوان مصونیت قضایی برای نمایندگان مجلس در راستای  بە انزاو کشاندان نمایندەگان  حزب دمکراتیک خلقها در پارلمان ترکیە لغو شد و به گونه ای غیر قانونی و استثمارگرانه روسای مشترک HDP و روسای شهرداریهای شمال کوردستان و بخش عمده ای از سیاستمداران و فعالین کورد دستگیر و روانه زندان شدند.

دولت ترکیه با پایان دادن بە  مذاکره صلح و آشتی،  جنگ  و خشونت علیه ملت کورد در شمال کوردستان را اغاز و بە حملە گستردە نظامی بە شهرهای شمال کوردستان  صدها شهروند که بیشتر از هشتاد نفر آنها کودک بودند را تاکنون بە قتل رساندە است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان