انزجار عمومی از ویدئوی برخورد نظامیان ترکیه با یک دختربچە کورد

بنابەخبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان،  انتشار ویدئوی برخورد نظامیان ترکیه با یک دختربچە کورد در شمال کوردستان  خشم کاربران شبکەهای مجازی را برانگیخته است.

این دختربچە  یکی از ساکنین شهر سور در شمال کوردستان  بود که در زمان هجوم ارتش ترکیه در سال ۲۰۱۶ با چنین برخورد وحشیانەای روبرو شد.

خبرگزاری فرات در خبری آوردە است: طی روزهای اخیر انتشار ویدئویی از برخورد نظامیان ترکیه با گروهی از شهروندان غیرنظامی که در زمان برقراری حکومت نظامی در یکی از محلات شهر سور گرفتار شده بودند، موجی از واکنش‌ها را در بر داشته است. در این ویدئو دیده می‌شود که نظامیان ترکیه از طریق بلندگو از شهروندان گرفتار شده، می‌خواهند که لباس خود را از تن دربیاورند.

در میان این افراد دختر بچەای کوچک دیده می‌شود که نظامیان ترک از او می‌خواهند جلو بیاید تا با کنار زدن لباسش او را از دور بررسی کنند. نحوەی برخورد با این دختر بچه نفرت‌انگیز و بشدت غیرانسانی است.

خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان حاکی از ان است کە مادر این دختربچە از ان تاریخ در بازداشت دولت ترکیە میباشد.

در گزارش فرات امدە کە دختر یازده ساله  در مصاحبەای می‌گوید با تاریکی هوا بسیار ترسیده بود که ناگهان عدەای نور در چشمان آنها انداختند و از طریق بلند گو خواستند کفهایش را درآورد و پیراهنش را بالا بزند. پس از آن این دختر کوچک خواستەاند بشیند و بلند شود و آهسته بسوی خودروی نظامیان حرکت کند.

در اینجا میتوانید ویدئوی مربوط را مشاهدە فرماید 

جمعیت حقوق بشر کوردستان