ماشين اعدام جمهورى اسلامى باز شروع به كار كرد

جمهورى اسلامى ایران  ٢٠ زندانى از زندانهاى قزلحسار و گوهردشت كرج را اعدام كرد.

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، روز شنبه ٢٥ ديماه ١٣٩٥، ٢٠ نفر از زندانهاى قزلحصار و گوهردشت كرج بصورت جمعى به دارآويخته شدند. از ميان اين افراد، ١٠ نفر از زندان قزلحصار از زندان مركزى كرج مى باشند كه اسامى آنها عبارتند از:محمد سليمانى و عليرضا مرادى، عليمحمد لورستانى، عبدالبصير آرمانى كه افغانى است، دكتر مجيد منفرد ، اميد گرشاسبى، على عبادى ، مجيد بدرلو و حسين كرمانى.

اسامى چهار نفر ديگر از ده نفر اعدامى زندان گوهردشت عبارتند از سعيد تيمورى، ابوذر عليجانى، رضا نقى زاده و سيامك شفيعى.

لازم بذكر است روز پنجشنبه ٢٣ ديماه يك زندانى كورد اهل قروه، بنام بابك اصغرى فرزند هوشنگ در زندان مركزى همدان بدار آويخته شد.

لازم به ذكراست طبق بررسيهاى لازم و مقايسه ى آمارمنتشره در خود ايران، اعدام نقش بازدارنده در اين جرايم را نداشته و دولت بجاى اينكه بر بهتر شدن وضعيت اقتصادى و ایجاد فرصتهای کاری ، آموزش و تحقيق تأكيد نمايد به روش غير انسانى اعدام ادامه مى دهد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان