رؤساى مشترك شهردارى نصيبين بازداشت شدند

طبق گزارشي كه به جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، از شهر نصيبين در شمال كوردستان “سارا كايا “و “چنگيز كوك ” رؤساى مشترك شهردارى نصيبين و “عبدالله اونگون “رياست مشترك حزب مناطق دموكراتيك همراه با ٩ نَفَر ديگر فعال سياسي كورد توسط نيروهاى دولت توركيه بازداشت شدند.

پيش تر حكومت توركيه رؤساى مشترك شهردارى نصيبين را با حكم حكومتى  از كار بركنار و كسانى كه از دولت توركيه و حزب AKP اردوغان نزديك هست به كار گماشت.

حكومت توركيه روز به روز بر موج فشار و يورش به خلق شمال كوردستان بيشتر كرده ، و اين يورش  و ويرانى  حكومت توركيه به شيوه ايست كه رنگ زندگى در شمال كوردستان  رخت بربسته است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان