تهدید کارگران شهرداری روانسر

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان بیش از سە ماە است کە کارگران شرکت پیمانکاری فضای سبز شهرداری روانسر در شرق کوردستان بدون دریافت حقوق و مزایا در وضعیت نابسامان معیشتی قرار گرفتە اند.

در این راستا یکی از کارگران بە گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان اعلام کرد کە کارگران فضای سبز از سوی نهادهای حراستی شهرداری تهدید شدەاند کە در صورت هرگونە اعتراض و تجمعی، از کار  اخراج می گردند.

نامبردە اذعان داشتە است کە در  وضعیت اسفناک معیشتی قرار گرفتە و با تمام تلاشی کە می کنند ، از پس هزینەهای زندی برنمی آیند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان