تجمع اعتراضی کارگران شهرستان کنگاور

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان روز 25 ام دیماه 95 کارگران شهرداری شهرستان کنگاور از توابع استان کرماشان در شرق کوردستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

در این خبر آمده کارگران معترض نزدیک به 4 ماه می باشد که حقوق و مزایای خویش را دریافت نکرده و به همین سبب در مقابل درب فرمانداری این شهر دست به اعتراض و تجمع زدند.

شایان ذکر است کارگران در سرتاسر دنیا جایگاه ویژه و قابل احترامی داشته و چنانچه به مدت یک هفته دست به تجمع بزنند آنوقت ارزش کار آنها در سطح شهر و کوچه به خوبی نمایان می شود.

این در حالیست که در گسترش و اشاعه ی  سیستم فقر و گرسنگی جمهوری اسلامی در شرق کوردستان کارگران گرسنه و زحمتکش بخاطر از دست ندادن کار خویش و قوت روزانه خانواده نمی توانند حق مشروع خود را مطالبه کنند.

اینها سبب شده که دلسردی کارگران از اعتراض و همچنین فشار مضاعف بر زندگی آنها نمود بیشتری رابرطبقه پرولیتاری در جمهوری اسلامی سبب شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان