سعيد شيرزاد زندانى سياسي كورد به بيمارستان خمينى تهران منتقل شد

طبق گزارشي كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، زندانى سياسي كورد سعيد شيرزاد به سبب اعتصاب غذا به كاهش بيش از حد وزن و ضعف جسمانى دچار شده و نامبرده را  با بيهوشى به بهدارى زندان منتقل كرده ولي به سبب نبود إمكانات بهدارى و وخامت حالش به بيمارستان خمينى تهران منتقل  شده اند . وضعيت جسمانى نامبرده وخيم گزارش شده است.

سعيد شيرزاد فعال سياسى و فعال حقوق كودكان توسط نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران با اتهامات سياسي به ٥ سال زندانى محكوم شد.

نامبرده براى اعتراض به وضعيت بد زندان رجائي شهر و رفتار نامناسب با زندانيان و بي توجهى نسبت به زندانيان بيمار دست به اعتصاب غذا زده و هم اكنون در سي وهفتمين روز اين اعتصاب غذا هستند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان