درآمد ماهیانه یک خانوار از اجاره یک ‌ماه مسکن کمتر است

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،  افزایش مداوم فشارهای  اقتصادی عرضە زندگی را بر خانوارها تنگ  کرده است.

در تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران،  هزینه ماهانه یک خانوار  ۲.۹میلیون تومان ذکر گردیده است، این در حالیست کە درامد متوسط یک خانوار در شرق کوردستان کمتر از یک میلیون تومان براوردشدە است با این حال  ۳۵درصد  از ٢،٩ میلیون تومان ( یک میلیون و ١٥٠ هزار تومان)  هزینە و یا اجارە یک خانوار برای   مسکن  انها  اعلام شده است.

در حالیکە  امار بیکاری در میان شهروندان شرق کوردستان بسیار بالاتر از میانگین کشوری است و افراد بیکار هیج گونە درامدی ندارند و بیشتر انها  با اشتغال در شگلهای کاذب مانند کولبری امرار معاش میکنند کارگران و بخش عظیمی از شهروندان کارگر و کارمند نیز  بە واسطە دارامد بسیار پایین نسبت بە شاخص هزینەهای زندگی  بواسطە گرانی و تورم  اقتصادی  درزیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفته اند.

بسیاری از کارگران میگویند کە  هزینه های معیشتی امسال حداقل ٢٠ درصد بیشتر شده و چالش کسری درآمد آنها افزایش یافته است. بسیاری از کارشناسان بازار کار برآورد می‌کنند که اگر هزینه یک خانواده چهار نفره سال گذشته ٢،٩  میلیون ت بوده امسال این رقم به ٣،٥ میلیون تومان  رسیده است. تأمین معیشت و هزینه های زندگی از مهمترین مسائل و چالش هایی است که خانوارهای کم درآمد جامعه به صورت مستمر با آن روبرو هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان