ماشین اعدام جان یک زندانی را در زندان ارومیە گرفت

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است سحرگاه امروز چهارشنبه – ۲۲ دی یک زندانی  در زاندان ارومیە بە دار آویخته شد.

در گزارش امدە است کە حکم اعدام  ، اهل میاندوآب با اتهام قتل در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.  و دو زندانی دیگر نیز کە قرار بود حکم اعدام انها نیز امروز اجرا شود از اولیای دم مهلت گرفته و به بند بازگردانده شدند.

روز گذشته  ناصر سلطانی همراه دو زندانی دیگر جهت اجرای حکم به سلول انفرادی در زندان ارومیە  منتقل شده بودند. حکم اعدام دو زندانی دیگر زهرا محمد پور اهل مهاباد از بند نسوان و محمد رسول هشتیانی اهل ارومیه با گرفتن مهلت از اولیای دم موقتا متوقف شد و به بندهای مربوطه انتقال دادە شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان